Boatsville
Home

Freeway Sports Center

3241 Thompson Rd.
Fenton, MI USA 48430
Phone: 810-629-2291
Fax: 81-629-5344

Freeway Sports Center currently has 181 boats listed on the Boatsville Network.

1988 Crest 18 crest Fenton, MI
1991 Celebrity 180 Fenton, MI
1993 Procraft V180C Fenton, MI
1995 G-W Invader 220 Sport Fenton, MI
1995 Four Winns 190 Horizon Fenton, MI
1996 Polar Kraft MV1751DU Fenton, MI
1996 Hurricane SD2100 Fenton, MI
1997 Sea Ray 185 Fenton, MI
1999 Sanpan SP2500LE Fenton, MI
2000 Xpress 1548SC Fenton, MI
2006 Sweet Water 2386 RE Sport Fenton, MI
2006 Bryant 190 Fenton, MI
2006 Mirrocraft Utility Predator - MV451 Fenton, MI
2010 G3 1966 CC Fenton, MI
2011 G3 1652 SC Fenton, MI
2011 Mirrocraft 1763 Fenton, MI
2012 War Eagle Boats 648LDV Fenton, MI
2012 War Eagle Boats 754LDV Fenton, MI
2012 Gator Trax 15 x 38 Fenton, MI
2012 Alumacraft MV1544 Fenton, MI
2013 Yamaha FZR Fenton, MI
2013 ALWELD 1544 mud Fenton, MI
2013 Polar Kraft Dakota V 1778 WB Fenton, MI
2013 Sweet Water SW 2086 Fenton, MI
2013 Excel 1651V4 Fenton, MI
2013 ALWELD 1652J Fenton, MI
2013 Sweet Water Premium Edition 220 SL Fenton, MI
2013 Sanpan 2500 SL Fenton, MI
2013 War Eagle Boats 2170 Blackhawk Fenton, MI
2013 ALWELD 1652J Fenton, MI
2013 ALWELD 1648 Mud Fenton, MI
2013 ALWELD 1644 mud Fenton, MI
2013 ALWELD 1752VCC Fenton, MI
2013 ALWELD Flat SS Fenton, MI
2013 Mirrocraft 4656 Fenton, MI
2013 War Eagle Boats 548LDV Fenton, MI
2013 APEX MARINE 7516 Sport Deluxe Fenton, MI
2013 Aqua Patio 220 Aft Deck Fenton, MI
2013 War Eagle Boats 548LDV Fenton, MI
2013 ALWELD 2180VV Fenton, MI
2013 Sanpan 2500 FE Bar Fenton, MI
2013 Yamaha VXS Fenton, MI
2013 Gator Trax 15x54 Gen II Gator Hide Fenton, MI
2013 Hurricane SS 188 OB Fenton, MI
2013 Aqua Patio 220 AD Fenton, MI
2013 Sweet Water SW 2086 Fenton, MI
2013 ALWELD 1752VVDSLW Fenton, MI
2013 Sanpan SP 2500 FE Bar Fenton, MI
2013 Sweet Water 2086 Fenton, MI
2013 ALWELD 1542SS Fenton, MI
2013 Sweet Water 2086 Fenton, MI
2013 War Eagle Boats 648LDV Fenton, MI
2013 Excel 1751VDB Fenton, MI
2013 Sanpan SP 2500 SL Fenton, MI
2013 Mirrocraft 1416 Fenton, MI
2013 Polar Kraft Outfitter 1654 Fenton, MI
2013 ALWELD 2060VV Fenton, MI
2013 other Hercules Fenton, MI
2013 Excel 1860V86TGB Fenton, MI
2014 Sweet Water 2086 Fenton, MI
2014 Polar Kraft Sportsman 1860CC Fenton, MI
2014 Polar Kraft 186CC Fenton, MI
2014 Hurricane FunDeck 196 Fenton, MI
2014 Polar Kraft Kodiak 200 Pro WT Fenton, MI
2014 War Eagle Boats 754LDSV Fenton, MI
2014 Polar Kraft Jon 1230 Fenton, MI
2014 Yamaha 242 Limited S Fenton, MI
2014 Polar Kraft Kodiak 190 WT Fenton, MI
2014 Polar Kraft Jon MV 1648 LW Fenton, MI
2014 Sweet Water 2086 Fenton, MI
2014 Polar Kraft Jon MV 1648 LW Fenton, MI
2014 Polar Kraft Sportsman 1860 CC Fenton, MI
2014 Polar Kraft Classic 160 SC Fenton, MI
2014 Polar Kraft Kodiak Sport 180 Fenton, MI
2014 Polar Kraft Outlander 2010CC Fenton, MI
2014 Yamaha VX Cruiser Fenton, MI
2014 Excel SW1751V4 Fenton, MI
2014 Polar Kraft Classic 160SC Fenton, MI
2014 Yamaha VX Deluxe Fenton, MI
2014 Polar Kraft Sportsman 1860CC Fenton, MI
2014 Polar Kraft Outlander 2010 CC Fenton, MI
2014 Polar Kraft Sportsman 1860CC Fenton, MI
2014 Polar Kraft Jon 1230 Fenton, MI
2014 Aqua Patio 250 WB Fenton, MI
2014 Sweet Water SW 2086 Fenton, MI
2014 Sweet Water SW2086BF Fenton, MI
2014 Polar Kraft Kodiak 200ProWT Fenton, MI
2014 Polar Kraft Sportsman 1860CC Fenton, MI
2014 Polar Kraft 160SC Fenton, MI
2014 Sweet Water SW 2086 Fenton, MI
2014 Yamaha 212X Fenton, MI
2014 Yamaha VX Cruiser Fenton, MI
2014 Sanpan SP-2500 Bar Fenton, MI
2014 Yamaha 242 Limited S Fenton, MI
2014 Polar Kraft Jon MV 1448 LW Fenton, MI
2014 Polar Kraft 2072X Fenton, MI
2014 Sweet Water 2086 Fenton, MI
2014 Sweet Water 2086 BF Fenton, MI
2014 Bryant 198 Walkabout Fenton, MI
2014 Polar Kraft Classic 160 SC Fenton, MI
2014 Bryant 198 Fenton, MI
2014 ALWELD 1648 Mud Fenton, MI
2014 Sanpan SP-2500 Bar Fenton, MI
2014 Aqua Patio 240 OB Elite Fenton, MI
2014 Gator Trax 17 x 62 Fenton, MI
2014 Sweet Water 2086 Fenton, MI
2014 Polar Kraft Outlander 2010 CC Fenton, MI
2014 Polar Kraft 2010CC Fenton, MI
2014 Yamaha SX192 Fenton, MI
2014 Hurricane SunDeck Sport 202 IO Fenton, MI
2014 Aqua Patio 240 OB Elite Fenton, MI
2014 Polar Kraft Outfitter 2072 X Fenton, MI
2014 Sweet Water SW2086 Fenton, MI
2014 Sanpan 2500 Bar Fenton, MI
2014 Polar Kraft Jon 1448 LW Fenton, MI
2014 Polar Kraft Outfitter 2072 X Fenton, MI
2014 Hurricane FunDeck 226 Fenton, MI
2014 Sanpan 2500 Bar Fenton, MI
2014 Aqua Patio AP250WB3 Fenton, MI
2014 Bryant 210 Walkabout Fenton, MI
2014 Sweet Water 2086 Fenton, MI
2014 Polar Kraft Jon MV 1448 LW Fenton, MI
2014 Polar Kraft Sportsman 1860CC Fenton, MI
2014 Polar Kraft Kodiak Sport 180 FS Fenton, MI
2014 Hurricane SunDeck Sport 203 OB Fenton, MI
1992 Spectrum 1950 Fenton, MI
2001 Willie 1654 Fenton, MI
2012 Polar Kraft Dakota V 1778 WB Fenton, MI
2013 Polar Kraft Outlander 2010 CC Fenton, MI
2013 Polar Kraft Outlander 186 SC Fenton, MI
2013 Skeeter SL 1800 Fenton, MI
2013 Polar Kraft Outlander 186 SC Fenton, MI
2013 Hurricane SunDeck Sport 201 IO Fenton, MI
2013 Yamaha VX Deluxe Fenton, MI
2013 Skeeter MX 1825 Fenton, MI
2013 Hurricane SunDeck Sport 188 OB Fenton, MI
2013 Yamaha VX Cruiser Fenton, MI
2013 Bryant 233X WA Fenton, MI
2013 Yamaha VXR Fenton, MI
2013 Polar Kraft Outlander 2010 CC Fenton, MI
2013 Hurricane SS 201 IO Fenton, MI
2013 Yamaha VX Cruiser Fenton, MI
2013 Yamaha VX Cruiser Fenton, MI
2013 Sweet Water SW 2086 FC Fenton, MI
2013 Mirrocraft 3673 Fenton, MI
2013 Hurricane SunDeck Sport 201 IO Fenton, MI
2013 MirroCraft 1615 Fenton, MI
2013 Sweet Water 2086 FC Fenton, MI
2013 Sweet Water 2286 Fenton, MI
2013 Polar Kraft Outfitter 1754 Fenton, MI
2013 Mirrocraft 1615 Fenton, MI
2013 Sweet Water 2286 Fenton, MI
2013 APEX MARINE 7518 LS Splash Pad Fenton, MI
2013 Yamaha VX Deluxe Fenton, MI
2013 MirroCraft 4650 Fenton, MI
2012 Other Ron Bankes Goliath 21' Fenton, MI
2013 Polar Kraft Outfitter 1654 Fenton, MI
2013 Yamaha VXR Fenton, MI
2013 MirroCraft 1677-O Fenton, MI
1994 Mastercraft Prostar 205 Fenton, MI
2013 Sweet Water Premium Edition 240 Wb Fenton, MI
2013 Polar Kraft Outfitter 1860 Fenton, MI
2013 Sweet Water PREMIUM EDITION 220 Fenton, MI
2013 Sweet Water SW 240 WB Fenton, MI
1995 other 17 TDB Fenton, MI
2009 Sanpan SP 2200 DC Fenton, MI
2012 Polar Kraft Jon 1230 Fenton, MI
2012 Polar Kraft Dakota V 1470 L Fenton, MI
2012 Sweet Water Premium Edition 220 SL Fenton, MI
2013 Polar Kraft Jon 1236 Lw Fenton, MI
2013 Sweet Water Premium Edition 200 Fenton, MI
2013 Bryant 210 Fenton, MI
2013 Polar Kraft Outfitter 1754 Fenton, MI
2013 Polar Kraft Jon 1436 Lw Fenton, MI
2013 Polar Kraft Jon 1236 Lw Fenton, MI
2013 Hurricane Ss201 Io Fenton, MI
2013 Polar Kraft Jon 1236 Lw Fenton, MI
2013 Polar Kraft Jon 1236 Lw Fenton, MI
2013 Polar Kraft Jon 1236 Lw Fenton, MI
2012 Yamaha Sx210 Fenton, MI
2011 Polar Kraft V 163 Tc Fenton, MI